31 July 2008

Источно Римско царство Византија1. Територија и население.

Државно уредување


-Источното Римско Царство (Византија)


-постоело од 395 г. до 1453 г.

-престолнина во Цариград (Константинопол)

-население: Грци, Римјани, Македонци,


Евреи, Сиријци и др.


-територии: Балкан, Мала Азија,


Сирија, Палестина и Египет

-централизирана држава


-на чело цар-неограничена власт


-војска:


наемници, федерати (сојузници) и слободни селани


-грчки оган (смеса од нафта, шалитра и барут)


-грчкиот оган

користен во поморските борби


-црква-христијанска


-на чело со патријарх

2. Владеењето на Јустинијан I


-Јустинијан I (527-565 г.)

-ги покорил: Вандалите во Северна Африка,


Остроготите во Италија и Визиготите во Шпанија

-тврдини на северната граница (река Дунав)


за заштита од Словените и Аварите


-тврдините не го спречиле нивното навлегување


-532 г.-востание Ника (Победувај)


-задушено-убиени 30 000 луѓе


-Јустинијанов кодекс


зборник од закони во 529 г.


3. Ослабувањето на Византија.

Расцепот на црквата


-по смртта на Јустинијан I-слабеење на државата


-изгубени Италија и Шпанија


-од север напади на Словените


-од исток напади од Персија


-во VII и VIII век-Арабјаните ги освоиле:


Сирија, Палестина и
Египет


-Словените доминирале на Балканот

-во XI век-Византија воспоставила


поцврста власт на Балканот


-во 1054 г.-расцеп на христијанската црква


-поделба на црквата:


Западна (католици) и Источна (православни)


-во 1453 година Византија освоена од

Турците Османлии


4. Култура


-образование-граматика, реторика и филозофија


-Универзитет во Цариград

-виша теолошка школа


-наука-право, филозофија, теологија


-историја-Јован Скилица,


Прокопиј Кесариски, Теофан, и др.


-архитектура-црква Света Софија


во Цариград-VI век

-мозаици, икони и фрески


No comments: